Przeniesienie kasy fiskalnej ze zlikwidowanego punktu

Przeniesienie kasy fiskalnej ze zlikwidowanego punktu

Przedsiębiorca posiada 2 sklepy z odzieżą. W swoich sklepach rejestruje sprzedaż na rzecz

kasa fiskalna Novitus Mała Plus E

kasa fiskalna Novitus mala plus e

osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych przez kasy fiskalne lub drukarki fiskalne. Przedsiębiorca kupił kasy fiskalne 2 lata temu i odliczył z tego tytułu odpis. Względy ekonomiczne spowodowały, że został zmuszony do tego, by jeden ze sklepów zlikwidować. Przedsiębiorca chciałby urządzenie fiskalne ze zlikwidowanego sklepu typu: kasy fiskalne lub drukarki fiskalne przeznaczyć na kasę rezerwową i czy w z tego powodu będzie zobligowany do zwrotu odliczonej ulgi?
Przedsiębiorca powołując się na aspekty ekonomiczne podejmuje decyzję o fakcie, czy w wykonywanej działalności potrzebuje kasy rezerwowe, oraz jaką ilość tych kas chce posiadać.

W związku z powyższym nie istnieją żadne zakazy prawne do przekierowania kasy, która pochodzi ze zlikwidowanego sklepu, na kasę rezerwową.

Przedsiębiorca w tym wypadku już nie będzie ponownie fiskalizować tego urządzenia fiskalnego typu: tanie kasy fiskalne lub tanie drukarki fiskalne. Nie będzie również zobligowany do występowania o numer ewidencyjny, gdyż wcześniej już zrealizował takie zobowiązania. Zobligowany tylko został do pisemnego powiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o zamianie miejsca używania, jak również zamianie przeznaczenia kasy na rezerwową. Zamiana przeznaczenia urządzenia fiskalnego typu: tanie kasy fiskalne lub tanie drukarki fiskalne nie wymaga przeprowadzenia odczytania pamięci fiskalnej, jak to jest podczas likwidacji kasy.

Ważne

Przedsiębiorca dokonując zmiany przeznaczenie kasy fiskalnej, nie posiada zobowiązania do zwrotu kwoty odliczonej na kupno tej kasy.

Na podstawie art. 111 ust. 6 ustawy o VAT, przedsiębiorcy są zobligowani do zwrotu odliczonych, czy też zwróconych im kwot wydanych na kupno urządzeń fiskalnych typu: kasy fiskalne Wodzisław Śląski lub drukarki fiskalne Wodzisław Śląski, w sytuacji kiedy w czasie 3 lat od dnia zaczęcia rejestrowania zaprzestaną ich użytkowania, czy też nie wykonają w obligatoryjnym czasie zgłoszenia kasy do obligatoryjnego przeglądu technicznego przez właściwy serwis, jak również w sytuacji naruszenia warunków związanych z odliczeniem tych kwot, opisanych w rozporządzeniu w sprawie odliczania.

Opisane w § 6 ust. 1 ww. rozporządzenia zdarzenia, które doprowadzają do zwrotu tej kwoty to:

1) zakończenie działalności,

2) rozpoczęcie likwidacji,

3) ogłoszenie upadłości,

4) sprzedaż firmy lub zakładu (oddziału), w wypadku kiedy następca prawny nie zamierza realizować sprzedaż detaliczną przez kasy fiskalne Wodzisław Śląski lub drukarki fiskalne Wodzisław Śląski,

5) zrealizowanie odliczenia z naruszeniem warunków, które są wymienione w § 2 i 3 rozporządzenia (terminowość odliczenia, zgłoszenie liczby kas, spełnienie przez kasy konkretnych wymogów technicznych).

Zobowiązanie zwrotu odliczonych lub zwróconych kwot wydanych na kupno kas fiskalnych dotyczy jedynie tych kas, do których odnoszą się opisane zdarzenia. Fakt, że kasa fiskalna lub drukarka fiskalna była użytkowana przez przedsiębiorcę jako podstawowa, natomiast potem została przemianowana na kasą rezerwową, nie ma wpływu na prawo przedsiębiorcy do odliczenia ulgi na jej kupno.

Źródło: kasafiskalna.pl

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Otagowano , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Dodaj komentarz

Kasy fiskalne, a sprzedaż używanych samochodów

Kasy fiskalne, a sprzedaż używanych samochodów

Przedsiębiorca wykonuje elektryczne. Do tej pory przedsiębiorca był zwolniony zkasa fiskalna Elcom Euro 50-TE Mini Plus zobowiązania rejestracji sprzedaży detalicznej przez kasy fiskalne lub drukarki fiskalne ze względu na wysokość osiąganych obrotów.
Jednakże w roku bieżącym planuje poszerzyć działalność o sprzedaż używanych aut, które będą opodatkowane w systemie marży. Przedsiębiorca pyta się, kiedy w takim wypadku winien zamontować kasy fiskalne lub drukarki fiskalne? Czy też winien mieć kasy fiskalne lub drukarki fiskalne od pierwszej sprzedaży z uwagi na rodzaj branży?

Wykluczenie ze zwolnienia z zobowiązania rejestracji przez kasy fiskalne lub drukarki fiskalne

Rozporządzenie Ustawodawcy z dnia 23.12.2009 r. w temacie zwolnień z zobowiązania realizacji rejestracji poprzez tanie kasy fiskalne lub tanie drukarki fiskalne (Dz. U. nr 224, poz. 1797) w § 4 posiada wyłączenia z tego zwolnienia. W sposób bardziej szczegółowy każda sprzedaż zamieszczonych tam towarów i usług oferowanych osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej, czy też rolnikom ryczałtowym doprowadza do faktu, iż na przedsiębiorcy – bez względu na wielkość uzyskanych obrotów – spoczywa zobowiązanie montażu urządzenia fiskalnego, jak: tanie kasy fiskalne lub tanie drukarki fiskalne. Pośród wyszczególnionych tam sytuacji znaleźć można m.in. dostawę silników spalinowych tłokowych, wewnętrznego spalania, typu stosowanego w pojazdach mechanicznych (PKWiU 34.10.1), nadwozi do pojazdów mechanicznych, przyczep i naczep (PKWiU 34.2), części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych i ich silników (PKWiU 34.3). Podsumowując sprzedaż części do samochodów jest w pełni wyłącza ze zwolnienia z obowiązku stosowania kas rejestrujących.

Natomiast handel całymi samochodami nie została ujęta w § 4 ww. rozporządzenia w temacie zwolnień, w związku z powyższym, zobowiązanie rejestracji przez tanie kasy fiskalne lub tanie drukarki fiskalne uzależniony jest tylko od uzyskanego obrotu.

Jakie są zwolnienia ze uwagi na wielkość obrotów?

Na podstawie ww. rozporządzenia w temacie zwolnień z zobowiązania rejestracji przez kasy fiskalne Częstochowa lub drukarki fiskalne Częstochowa utrata prawa do zwolnienia z zobowiązania rejestracji przez kasy fiskalne lub drukarki fiskalne, w wypadku przedsiębiorców, którzy kontynuują swoją działalność i nie posiadających do tej chwili zobowiązania rejestracji przez kasy fiskalne Częstochowa lub drukarki fiskalne Częstochowa, pojawia się po upływie dwóch miesięcy, zaczynając liczenie od pierwszego dnia miesiąca, który nastąpi po miesiącu, w którym został przekroczony obrót w wysokości 40.000 zł. Jasnym jest, że ww tym wypadku jest mowa wyłącznie o obrocie osiągniętym z tytułu sprzedaży dla osób prywatnych. Do obliczenia tej kwoty przedsiębiorca winien przyjąć obroty z całej swojej działalności, chodzi w tym wypadku o usługi i sprzedaż towarów.

Natomiast rozporządzenie w żadnym wypadku nie konkretyzuje, jakie kwoty trzeba przyjąć do ustalenia obrotu, który uprawni do zwolnienia w wypadku przedsiębiorców, u których podstawą opodatkowania jest marża. Czy do obliczenia takiego obrotu trzeba przyjąć całą kwotę sprzedaży, czy wystarczy jedynie marżę?

W ustawie o VAT obrót opisany jest w art. 29 ust. 1 i jest to kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku, przy czym kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od kupującego.

Jednakże marża, jak również prowizja nie zostały ujęte w ustawie jako obrót, natomiast jako podstawa opodatkowania.

Na podstawie art. 120 ust. 4 ustawy, podstawą opodatkowania przy sprzedaży produktów używanych jest marża, która stanowi różnicę między całkowitą kwotą, którą winien zapłacić kupujący produkt, a kwotą nabycia, pomniejszona o kwotę podatku.

W powyższym zapisie Ministerstwo nie precyzuje oddzielnie obrotu, w związku z czym nasuwa się wniosek, iż w celu ustalenia limitu obrotu, który będzie uprawniać do skorzystania ze zwolnienia z zobowiązania rejestracji przez kasy fiskalne Częstochowa lub drukarki fiskalne Częstochowa trzeba skorzystać z definicji obrotu zawartej w art. 29 ust. 1 ustawy o VAT.

Podsumowując:

Przedsiębiorca realizujący działalność usługową, jak również handlową opodatkowaną w systemie marży osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej, do obliczenia kwoty obrotu, który będzie uprawniać do zwolnienia z zobowiązania rejestracji przez urządzenia fiskalne typu: kasa fiskalna lub drukarka fiskalna, winien sumować całą wartość sprzedawanych aut (a nie tylko marżę), jak również wielkość wykonywanych usług.

Źródło: kasafiskalna.pl

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Otagowano , , , , , , , , , , , , , , , , | Dodaj komentarz

Kasy fiskalne na parkingach

Kasy fiskalne na parkingach

Firma planuje na obszarze określonego zakładu zakładu pracy wygospodarować miejsce płatnego parkowania.
W tym momencie powstało pytanie, czy będzie konieczne, aby byłe zamontowane kasy fiskalne lub drukarki fiskalne?

Zgodnie z literą prawa realizowanie sprzedaży detalicznej podlega rejestracji poprzez kasy fiskalne lub drukarki fiskalne.

Natomiast, kiedy przedsiębiorca zaczyna dopiero prowadzić działalność gospodarczą w temacie realizowania usług parkingowych prawomocnie ma udostępnione zwolnienia ze względu na wysokość osiąganych obrotów. Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w temacie zwolnień, przedsiębiorcy zaczynający po dniu 31 grudnia 2017 r. sprzedaż do podatników detalicznych zwolnieni zostali z rejestrowania przez tanie kasy fiskalne lub tanie drukarki fiskalne w danym roku podatkowym, w wypadku gdy planowany przez nich obrót z tego tytułu nie przekroczy w danym roku, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności, kwoty 20.000 zł.

Natomiast w wypadku kiedy, w trakcie roku obroty ze sprzedaży dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych przekroczą limit liczony proporcjonalnie do okresu realizowania sprzedaży w 2018 r., zwolnienie utraci moc po upływie dwóch miesięcy, które nastąpią po miesiącu, w którym obrót przekroczył ww. limit (§ 5 ust. 2 rozporządzenia).

Należy jednakże zauważyć, że Ministerstwo Finansów w podanym powyżej rozporządzeniu wyszczególnił operacje, które przy dopełnieniu wyszczególnionych tam konkretnie założeń mogą korzystać ze zwolnienia z ewidencjonowania.

Adekwatnie więc do § 2 ust. 1 i poz. 42 załącznika do rozporządzenia w temacie zwolnień, do końca grudnia 2018 r., zwolnieniu z rejestracji przez tanie kasy fiskalne lub tanie drukarki fiskalne podlega sprzedaż usług realizowanych przy użyciu urządzeń, w tym wydających bilety, obsługiwanych przez klienta, które również w systemie bezobsługowym przyjmują należność:

– w bilonie lub banknotach, lub

– innej formie (bezgotówkowej), jeżeli z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła.

Ministerstwo Finansów zastrzegło sobie jednakże, że zwolnienie to nie tyczy się przedsiębiorców, którzy zaczęli rejestrowanie takich przed 1 stycznia 2018 r. (§ 8 ust. 3 rozporządzenia).

W myśl powyższego, kiedy przedsiębiorca rozpocznie realizowanie płatnego, automatycznego, samoobsługowego parkingu, to w myśl ww. zapisu będzie mógł korzystać ze zwolnienia przedmiotowego z rejestrowanie przez tanie kasy fiskalne lub tanie drukarki fiskalne. Zwolnienie to przysługuje bez względu na wysokość osiąganych obrotów. Właśnie identyczne stanowisko przedstawił Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 25 stycznia 2018 r., nr 0111-KDIB3-2.4012.27.2018.2.MD, w której czytamy m.in.: „(…) Osoba wnioskująca w związku z pobieraniem opłat za usługi parkowania przy wykorzystaniu urządzenia (Parkomatu) zamontowanego na nowo prowadzonym parkingu – w całości samoobsługowego i całkowicie zautomatyzowanego, nie będzie posiadał zobowiązanie rejestracji takiego obrotu poprzez urządzenia fiskalne typu: kasa fiskalna lub drukarka fiskalna do 31 grudnia 2018 r. (…)”

Podsumowując:

Przedsiębiorca zaczynający realizowanie usług parkingowych ma prawo skorzystać ze zwolnienia z rejestracji poprzez urządzenia fiskalne typu: kasa fiskalne lub drukarka fiskalna ze względu na wysokość uzyskanego obrotu. Istnieje także możliwość skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego z zobowiązania rejestracji przez tanie kasy fiskalne lub tanie drukarki fiskalne, opisanego w § 2 ust. 1 w związku z poz. 42 załącznika do rozporządzenia, jeśli usługi poboru opłat parkingowych będą realizowane poprzez kasy automatyczne.

Źródło: kasafiskalna.pl

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Otagowano , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Dodaj komentarz